Kalite Yönetim Birimi / Kadromuz

Kuruluş Amacı

Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında hastanemizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kalite yönetim direktörü ve kalite çalışanlarından oluşan ekip, Başhekimliğe bağlı olarak görev yapmaktadır.

Her bölüm için görevlendirilmiş olan bölüm kalite sorumluları ve Yönetmelik kapsamında kurulmuş bulunan komiteler de Kalite Yönetim Birimi ile koordine biçimde çalışmaktadırlar.

 

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

 1. SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 2. SKS’nın uygulanmasına rehberlik etmek, izlemek, değerlendirmek ve üst yönetime raporlamak.
 3. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 4. SKS çerçevesinde belirlenen aşağıdaki tüm komitelere Kalite Direktörü (üye olarak) katılımı ile hasta güvenliği ve  çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerinin Hastane Yöneticisi adına yürütülmesini sağlamak.
 • •Çalışan Güvenliği Komitesi
 • •Hasta Güvenliği Komitesi
 • •Eğitim Komitesi
 • •Tesis Güvenliği Komitesi
 • •Radyasyon Güvenliği Komitesi
 1. Güvenlik raporlama sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 2. Birimleri adına çalışması uygun görülen ve Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen bölüm kalite sorumluları ile SKS kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 3. SKS kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin takibini yapmak.
 4. SKS çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryasını yaparak gereklilik halinde  yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini  yapmak.
 5. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 6. SKS çerçevesinde yapılan düzenlemelerin takibi amacıyla öz değerlendirmeleri planlamak, koordine etmek, değerlendirmek ve üst yönetime raporlamak.
 7. Renkli kod uygulamalarını (Mavi-Pembe-Beyaz-Kırmızı) düzenli olarak takip etmek, personel eğitimlerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak.
 8. Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.
 9. Hasta/Hasta Yakını Memnuniyet Anketi (her ay) ile Çalışan Memnuniyet Anketlerinin (yılda 2 kez)  yapılması/yaptırılmasını sağlamak, analiz etmek raporlamak ve üst yönetime sunmaktır.